ระบบฝากถอนอัตโนมัติ ON189

G-CLUB ເກມອອນລາຍ

G-CLUB ເກມອອນລາຍ

G-CLUB ເກມອອນລາຍ ເດີມພັນຄົງທີ່ ມັນເຮັດວຽກຈັງໃດ

ສຳລັບຜູ້ຫລີ້ນ G-CLUB ເກມອອນລາຍ ທີ່ຊຽວຊານແລ້ວ ກໍອາດຈະໄປໃຊ້ສູດແນວສົມທົບ ພາສາອັງກິດເອີນວ່າ Progression ມັນທົບສະສົມໄປເລື່ອຍໆ ໂດຍອາດຈະມີທົບທາງລົບຢ່າງ  Super Martingale  ທ່ານເສຍທ່ານກໍທົບເສຍ ຫລືຈະທົບທາງບວກຢ່າງບວກຢ່າງ ສູດບາຄາຣ່າ 1234 ທ່ານຈະໄດ້ທ່ານກໍຈະທົບ ແຕ່ແອດມີນແນະນຳຢ່າງຍີ່ງ ໃຫ້ເລີມເຕີມເງີນແບບຄົງທີ່ໄປກ່ອນ ເພືອສະສົມປະສົບການ

ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ

G-CLUB ເກມອອນລາຍ ການລົງເງີນແບບຄົງທີ່ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ

ຂໍ້ດີ ຂອງມັນເລີຍເງີນຂອງທ່ານ ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນລົງຫລີ້ນໄດ້ຫລາຍຕາ

ຂໍ້ເສຍ ທີ່ບໍ່ເຫມາະກັບຄົນໃຈຮ້ອນຄື ເງີນຈະເພີມຊ້າມັນຈະຄ່ອຍໆ ເພີມຂື້ນເລືອຍໆ ຫາກທ່ານຊະນະ ບໍ່ຄືພວກສູດເດີມເງີນແບບທົບ ນີ້ບືດດຽວທະວີຄູນ

ໃນທາງກັບກັນທີ່ອາດຈະເປັນຂໍ້ດີອີກຂໍ້ ຄື ເງີນທ່ານກໍຈະລຸດລົງຊ້າເຊັ່ນກັນຖ້າຫາກທ່ານເສຍ

ຈື່ໄວ້ວ່າ ການເຕີມເງີນບາຄາຣ່າທືນຫນ້ອຍ ໂດຍການລົງເງີນຂອງທ່ານຕ້ອງລົງເທົ່າກັນທູກໆຕາ ຖ້າເສຍໃນຕານັ້ນ  ຕາຖັດໄປ ກໍຄວນລົງເທົ່າເດີມ ບໍ່ຕ້ອງທົບເງີນເພີມ ຫລື ລົດເງີນລົງ ທຸກກໍລະນີ

ກົດເກມບາຄາຣ່າເບື້ອງຕົ້ນ

ໃນເກມບາຄາຣ່າ ເປັນການແຂ່ງລະຫວ່າງສອງຝັ່ງ ຄື ຝັ່ງຜູ້ຫລີ້ນ ແລະ ເຈົ້າມື້ ມີການແຈກໄພ່ສອງໃບໃຫ້ທັງສອງຝັ່ງ ໂດຍວີທີການນັບໄພ່ ຄື ໄພ່ Ace ມີຄ່າເປັນ 1 ແລະ ໄພ່ເລກ 2 ຮອດ 9 ມີຄ່າຕາມຫນ້າໄພ່ສຳລັບໄພ່ 10 ແລະ  J Q K ນີ້ມີຄ່າເປັນ 0 ແຕ່ລະຝັ່ງຈະຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຜົນອອກມາ ໃກ້ຄຽງກັບເລກ 9 ທີ່ສຸດ ຫລື ໃຜໄດ້ຫລາຍກວ່າກັນກໍຊະນະ

ຜົນຂອງເກມທີ່ອອກມາອາດຈະເປັນໄປໄດ້ 3 ແບບຄື ຜູ້ຫລີ້ນຊະນະເຈົ້າມືຊະນະ ແລະ ສະເຫມີ

ອັດຕາການຈ່າຍ

 • ຜູ້ຫລີ້ນຊະນະ ຈ່າຍ 1 ຕໍ່ 1
 • ເຈົ້າມືຊະນະ ຈ່າຍ 0.95 ຕໍ່ 1
 • ສະເຫມີ ຈ່າຍ 8 ຕໍ່ 1

G-CLUB ເກມອອນລາຍ

ທົດສອບການເຕີມພັນເງີນຄົງທີ່

ດຽວຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າ ການເຕີມເງີນທືນຫນ້ອຍ ໂດຍໃຊ້ການແທງຄົງທີ່ສ່ວນຂອງ ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຸນຈະເກີດຂື້ນຈັງໃດຫາກຜູ້ຫລີີ້ນພະນັ່ນໄປທີ່ ຝັ່ງຜູ້ຫລີ້ນ ຫລື ຝັ່ງເຈົົົ່າມື

 • ຕາທີ່1 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ຊະນະ ກຳໄລ່ +95
 • ຕາທີ່2 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ຊະນະ ກຳໄລ່ +95
 • ຕາທີ່3 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ຊະນະ ກຳໄລ່ +95
 • ຕາທີ່ 4 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ແພ້  (ອອກຜູ້ຫລີ້ນ)ຂາດທືນ -100
 • ຕາທີ່5 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ຊະນະ ກຳໄລ່ +95
 • ຕາທີ່6 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ຊະນະ ກຳໄລ່ +95
 • ຕາທີ່ 4 ເດີມພັນ 100 ບາດ ພະນັ່ນຝັ່ງ ເຈົ້າມື ຜົນ ແພ້  (ອອກຜູ້ຫລີ້ນ)ຂາດທືນ -100

ຈາກລາຍການທີ່ແທງຂຂ້າງຕົ້ນ ເຮົາໄດ້ແທງດ້ວຍຈຳນວນເທົ່າໆ ກັນທຸກຕາຕາມຫລັກການຂອງ  Flat Betting ຫລື ການເດີມພັນໃນອັດຕາຄົງທີ່ ຜົນເປັນໄປຕາມຈຳນວນຮອບທີ່ແທງ ແລະ  ກຳໄລ່/ຂາດທືນລວມເທົ່າກັບ + 175 (ກຳໄລ່)ເຫັນບໍ່ວ່າລະບົບ ນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າຫລີ້ນໄດ້ເລືອຍ

ປຽບທຽບກັບລະບົບ Martingale

ລະບົບເຕີມຢ່າງ  Martingale ຮຼ້ຈັກກັນໃນວີທີການທົບເງີນຫາກເຮົາເສຍ ເສຍຕານີ້ ຕາຕໍ່ໄປກໍທົບເປັນສອງເທົ່າເລີຍ  ສ່ວນຕາປົກກະຕິນັ້ນກໍໃຫ້ລົງແຕ່ 1 ຫນ່ວຍ ໄປເລືອຍໆ (1 ຫນ່ວຍອາດຈະ 25 ບາດ ຫລື 50 ບາດ ຫລື 100 ບາດ ມັນຄືຈຳນວນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານຈະລົງໃນທຸກໆຕາ) ໄປອ່ານວີທີການໃຊ້ງານຢ່າງລະອຽດ

 1. ພະນັ່ນ100ບາດ ຝັ່ງເຈົ່າມື ຜົນຊະນະ ກຳໄລ +95
 2. ພະນັ່ນ100ບາດ ຝັ່ງເຈົ່າມື ຜົນຊະນະ ກຳໄລ +95
 3. ພະນັ່ນ 100ບາດ ຝັ່ງເຈົ່າມື ຜົນຊະນະ ກຳໄລ +95
 4. ພະນັ່ນ100ບາດ ຝັ່ງເຈົ້າມື ຜົນແພ້ (ອອກຜູ້ຫລີ້ນ) ຂາດທືນ -100
 5. ພະນັ່ນ200ບາດ ຝັ່ງເຈົ້າມື ຜົນແພ້ (ອອກຜູ້ຫລີ້ນ) ຂາດທືນ -200
 6. ພະນັ່ນ 400ບາດ ຝັ່ງເຈົ້າມື ຜົນຊະນະກຳໄລ+380
 7. ພະນັ່ນ 100ບາດ ຝັ່ງເຈົ້າມື ຜົນຊະນະ ກຳໄລ +95
 8. ພະນັ່ນ100ບາດ ຝັ່ງເຈົ້າມື ຜົນແພ້ (ອອກຜູ້ຫລີ້ນ) ຂາດທືນ -100

ຈາກຕາລາງດ້ານເທີ່ງແອດໄດ້ລອງໃຊ້ງານສຼດ Martingale ພົບວ່າຕາທີ່ 4 ແອດເສຍດັງນັ້ນຕາທີ່ 5 ແອດກໍເລີຍທົບເງີນຂື້ນ ແລະ ແອດກໍເສຍຕຕໍ່ອີກແອດເລີຍທົບເງີນອີກໃນຕາທີ່ 5 ແລະ ແອດກໍເສຍອີກແອດເລີຍທົບເງີນອີກໃນຕາທີ 6 ກໍຊະນະແລ້ວໄດ້ເງີນມາເບີ່ງກັນວ່າແອດໄດ້ກຳໄລ່/ຂາດທືນລວມເປັນ+360ບາດ

ເມືອເບີ່ງແລ້ວຈາກ2ວີທີ ການຫລີ້ນເບື່ອງຕົ້ນລະວ່າງການລົງເງີນດ້ວຍຈຳນວນເທົ່າກັນທຸກຕາກັບລົງແບບທົບນັ້ນ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ການລົງເງີນແບບເທົ່າກັນທຸກຕາປອດໄພກວ່າ

ວິເຄາະການເຕີມເງີນຄົງທີ

ເປັນຫຍັງການເດີມພັນແບບຄົງທີຈື່ງດີ ເພາະມັນງ່າຍບໍ່ຕ້ອງຄິດຫລາຍ ກຳໄລຂາດທືນ ກໍບໍ່ສະຫວິງຄືການລົງແບບທົບກັນ ບາງທີທ່ານອາດຈະຕິດລົບແຕ່ກໍບໍ່ຫລາຍ ສຼດການເຕີມເງີນແບບຄົງທີ່ເປັນສຼດທີ່ເຊັບ ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທືນຫລາຍກໍສາມາດເດີມພັນແບບນີ້ໄດ້

ສົນໃຈສະຫມັກ

ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ

@2020 ON189.COM.ALL.RIGHT RESERVED